Tin nóng
Thông tin hỗ trợ
Hội thi sáng tạo kỹ thuật
THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2007
THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2007 (Ban hành theo Quyết định số: 01/QĐ-BTCHT ngày 26/3/2007 của Ban tổ chức Hội thi tỉnh Thái Bình

Điều1: Mục đích, ý nghĩa:

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thái Bình (sau đây gọi tắt là Hội thi) được tổ chức nhằm:

- Thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của quần chúng trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, khai thác và phát hiện tiềm năng sáng tạo to lớn của quần chúng trong tỉnh, nhằm thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế của tỉnh.

- Tuyển chọn các giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ IX (2006¸ 2007).

Điều2: Ban tổ chức Hội thi:

- Thành viên Ban Tổ chức Hội thi bao gồm Liên hiệp các Hội KH &KT tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sở Tài Chính, Sở Nông  nghiệp và PTNN, Sở Xây dựng, Sở Công nghiệp, Sở Y tế và Văn phòng UBND tỉnh.

- Liên hiệp các Hội KH &KT tỉnh Thái Bình và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình là cơ quan thường trực Hội thi.

- Ban Tổ chức Hội thi sử dụng con dấu và Tài khoản của Liên hiệp các Hội KH &KT tỉnh Thái Bình trong suốt thời gian tổ chức Hội thi.

Điều3: Lĩnh vực tham gia dự thi:

Tất cả các giải pháp Sáng tạo kỹ thuật, công trình khoa học (Dự án, Đề tài khoa học) phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, bảo vệ môi trường, an ninh và quốc phòng...

Giải pháp dự thi tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sau:

- Nông nghiệp, thủy lợi

- Cơ khí, tự động hóa trong giao thông, xây dựng, công nghiệp, nghề, làng nghề

- Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống

- Nuôi trồng, chế biến, bảo quản nông sản thực phẩm, nông nghiệp, ngư nghiệp

- Bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên.

- Công nghệ thông tin, vật liệu mới, đồ dùng dạy học.

- Văn hóa, Y tế, Giáo dục, Thể thao và các lĩnh vực khác.

Điều 4: Đối tượng dự thi:

- Mọi công dân trong tỉnh Thái Bình, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp đã tạo ra giải pháp kỹ thuật và ứng dụng các giải pháp kỹ thuật đó có hiệu quả trong lao động sản xuất... đều có quyền tham dự Hội thi.

- Mọi tổ chức, cá nhân trong tỉnh đã đầu tư, sáng tạo ra các giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên dự thi hoặc các Đề tài, Dự án đã và đang đầu tư, được nghiệm thu đánh giá kết quả loại tốt trở lên, được áp dụng vào sản xuất và đời sống... mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cụ thể. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp được đồng đứng tên dự thi, giới thiệu hoặc cho phép đăng ký sẽ là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp dự thi.

Điều 5: Nội dung giải pháp dự thi:

Nội dung giải pháp dự thi là các giải pháp kỹ thuật, phương pháp kỹ thuật, quy trình công nghệ.... nâng cao khả năng và hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo; bảo vệ môi trường sinh thái từ năm 2002 đến năm 2007 (Trừ những giải pháp đã đươc giải thưởng năm 2005).

Điều 6: Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi:

Giải pháp dự thi được đánh giá theo 3 tiêu chuẩn:

- Có tính mới so với trình độ kỹ thuật ở trong tỉnh: Giải pháp dự thi không trùng với giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở trong tỉnh hoặc đã được áp dụng trong tỉnh trước ngày nộp hồ sơ. Các giải pháp đã được giải tại Hội thi STKT toàn quốc và Hội thi STKT Thái Bình năm 2005; giải pháp đăng ký tham dự Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam không thuộc đối tượng được xét, chấm điểm và trao giải của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh.

- Có khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện ở Thái Bình: Giải pháp dự thi đang được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng có hiệu quả.

- Có hiệu quả kinh tế - xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết trong tỉnh, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xã hội.

Điều 7: Hồ sơ dự thi: (Trình bày trên khổ giấy A4)

Hồ sơ dự thi (gồm 2 bộ) được coi là hợp lệ theo quy định ở Điều 3 của Thể lệ này bao gồm:

+ Phiếu đăng ký dự thi.

+ Bản mô tả giải pháp dự thi.

+ Toàn văn giải pháp dự thi thuộc lĩnh vực tham gia

7.1. Phiếu đăng ký dự thi (ghi theo mẫu) gồm các nội dung sau:

- Họ và tên người dự thi hoặc tên tổ chức dự thi;

- Địa chỉ nơi làm việc hoặc nơi cư trú, điện thoại liên hệ (nếu có);

- Nghề nghiệp của tác giả hoặc nhóm tác giả (ghi riêng từng cá nhân);

- Tên giải pháp dự thi;

- Lĩnh vực thi;

- Thời điểm tạo ra giải pháp (ghi ngày, tháng, năm);

- Văn bản thỏa thuận của các tác giả ủy quyền cho 01 người hoặc một số tác giả đứng ra làm đại diện dự thi nếu giải pháp do nhóm tác giả đăng ký;

- Cam đoan của từng người dự thi về những điều ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật

- Xác nhận của tổ chức cho phép dự thi nếu tác giả là cá nhân hoặc tập thể nêu tại Điều 4, hoặc xác nhận của địa phương nơi tác giả cư trú.

7.2. Bản mô tả giải pháp dự thi:

- Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu dự thi);

- Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có). Trong phần này, mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó;

- Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới của giải pháp dự thi, mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung, bản chất của giải pháp dự thi. Đặc biệt cần nêu rõ đã khắc phục được những nhược điểm nào, đã cải tiến sáng tạo những chỉ tiêu nào của giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới;

- Khả năng áp dụng được chứng minh thông qua các hợp đồng được chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng. Sản phẩm do giải pháp tạo ra được khách hàng chấp nhận;

- Lợi ích kinh tế - xã hội của giải pháp dự thi được đánh giá bằng cách so sánh với những giải pháp tương tự đã biết. Cần nêu rõ những chỉ tiêu kinh tế mà giải pháp dự thi mang lại cao hơn giải pháp đã biết mà không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, trật tự an ninh xã hội.

Bản mô tả giải pháp có thể kèm theo bản vẽ, sơ đồ, hình ảnh, các tính toán minh họa.

7.3. Toàn văn giải pháp dự thi:

Trong phần này, cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoán thành giải pháp. Các tác giả có thể kèm theo mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, ảnh chụp từ các góc độ khác nhau và các tài liệu có liên quan khác (nếu thấy cần thiết). Các tài liệu cần được trình bày rõ ràng, không tẩy xóa.

Điều 8: Nộp, nhận hồ sơ dự thi:

8.1. Hồ sơ dự thi phải được đựng trong phong bì dán kín, có thể gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện tới Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật Thái bình theo địa chỉ

* Liên hiệp các Hội KH &KT tỉnh Thái Bình

Số 6A- Phố Bồ Xuyên - Thành phố Thái Bình

ĐT: 036.740.223 -  036.740.292

* hoặc Sở Khoa học - Công nghệ Thái Bình

Km số 2 - Phố Quang Trung - Thành phố Thái Bình

ĐT: 036.836.795 -  036.846.628

8.2. Thời gian nhận, xét duyệt giải pháp và trao giải thưởng Hội thi:

- Thời gian nhận hồ sơ dự thi được bắt đầu từ khi công bố Hội thi đến hết ngày 30 - 8 - 2007 (Theo dấu bưu điện - nếu gửi qua Bưu điện);

- Chấm các giải pháp dự thi từ 01 ¸ 25/9/2007

- Lễ trao giải thưởng trong quí 4 năm 2007

8.3. Hồ sơ dự thi được tiếp nhận, xem xét, lưu trữ như tài liệu mật cho tới ngày công bố kết quả Hội thi;

8.4. Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả lại sau khi Hội thi kết thúc nếu người dự thi yêu cầu.

Điều 9 : Đánh giá giải pháp dự thi

Hội đồng giám khảo do Ban Tổ chức Hội thi thành lập để xem xét và đánh giá các giải pháp dự thi. Việc đánh giá được thực hiện bằng cách chấm điểm theo chỉ tiêu thang điểm do Ban Tổ chức Hội thi quy định

Điều 10:  Giải thưởng:

- Một giải xuất sắc nhất cho toàn bộ Hội thi.

- Mỗi lĩnh vực dự thi, tối đa có 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 05 giải khuyến khích. Các giải pháp, sáng kiến tham gia Hội thi đạt giải, được thưởng bằng tiền mặt tùy theo xếp hạng từng giải.

Ngoài ra, còn được tặng thưởng: Bằng khen của UBND tỉnh; Giấy khen, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Hội thi; Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh và đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao đạo sáng tạo; Giấy khen, Giấy chứng nhận tuổi trẻ sáng tạo, Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo của Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xét tặng Giấy chứng nhận Tuổi trẻ sáng tạo cho các tập thể, cá nhân dự thi; các đơn vị tài trợ Hội thi; đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, tổ chức Hội thi.

Điều 11:  Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Hội đồng giám khảo:

11.1. Ban Tổ chức Hội thi được thành lập theo Quyết định của UBND tỉnh Thái Bình. Trưởng ban Tổ chức Hội thi thay mặt các cơ quan phối hợp tổ chức Hội thi, ký Quyết định ban hành Thể lệ Hội thi, Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức Hội thi, thành lập Ban thư ký, Hội đồng giám khảo chuyên ngành và tiêu chí đánh giá các giải pháp dự thi.

11.2. Ban Thư ký Hội thi do Ban Tổ chức Hội thi thành lập để giúp Ban Tổ chức Hội thi triển khai các hoạt động của Hội thi trên phạm vi toàn tỉnh.

11.3. Hội đồng giám khảo chuyên ngành gồm các chuyên gia, các nhà quản lý và các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực dự thi do Ban Tổ chức Hội thi thành lập để giúp Ban Tổ chức Hội thi trong việc chấm thi, xem xét, đánh giá các giải pháp dự thi.

 Điều 12:  Kinh phí Hội thi:

12.1. Kinh phí dành cho Hội thi được lấy từ các nguồn sau:

- Hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học, công nghệ năm 2007 của tỉnh;

- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

12.2. Kinh phí dành cho Hội thi được chi cho các nội dung sau:

- Chi cho các giải pháp đạt giải và cho các tập thể, cá nhân tham gia dự thi nhưng không đạt giải; Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, Tổ chức Hội thi;

- Tổ chức triển khai các hoạt động Hội thi.

Quy chế chi, thưởng do Ban Tổ chức Hội thi quy định.

Điều 13:  Bảo hộ Sở hữu công nghiệp:

Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc bảo hộ sở hữu công nghiệp.

Khi phát hiện thấy giải pháp cần được bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp...) Ban Tổ chức Hội thi sẽ thông báo cho người dự thi lập hồ sơ yêu cầu được bảo hộ. Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, tác giả phải tiến hành đăng ký tài Cục Sở hữu trí tuệ trước ngày công bố trao giải thưởng của Ban Tổ chức Hội thi.

Điều 14:  Tổ chức thực hiện:

- Phát động Hội thi;

- Ban Tổ chức Hội thi có Công văn gửi các Sở, Ngành, Đoàn thể, Hội khoa học chuyên ngành, Huyện, Thành phố; sau đó các đơn vị chỉ đạo trực tiếp theo ngành dọc của mình để tổ chức triển khai tham dự Hội thi.

Điều 15:  Điều khoản thi hành:

Bản Thể lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Ban Tổ chức Hội thi ký Quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì vướng mắc hoặc chưa hợp lý, Ban Tổ chức Hội thi sẽ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. /.

T/M BAN TỔ CHỨC HỘI THI STKT THÁI BÌNH NĂM 2007

CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH &KT TỈNH

TRƯỞNG BAN

 

 TS. TRẦN DUY KHANH 

(Đã ký)

 

Tải tại đây:

Quyết định Hội thi sáng tạo kỹ thuật Thái Bình năm 2007

Bản mô tả giải pháp

 
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, năm nay ngành nào có mức thu nhập cao nhất?